Comunicación: 1. Expresión
15:06:00 | Author: forza4
Desde que nacemos, unha das necesidades do ser humano é expresarse. De feito, o primeiro ao que se lle anima (ou mesmo, obriga) a un ser humano levado a término (é dicir, mínimamente desenrrolado para a vida) é expresarse: unha palmadiña para que o recén nado exprese unha disconformidade por ter levado un pequeno azoute.

Con todo, sexa por unha razón ou por outra, o ser humano precisa expresarse. É máis, esta expresión adóitase relacionar co desenrrolo persoal: Canto mellor, máis fluída e eficaz sexa esta expresión, maior puntuación obterá o desenrrolo persoal de cada quen.

Por outra banda, este índice de desenrrolo non se mide só no eido persoal. A nivel social, cultural, e mesmo global, este debería ser un índice de desenrrolo máis importante que aqueles únicamente ligados ao desenrrolo económico, aínda que este sexa mellor canto mellor sexa a comunicación (verbal, non verbal, en base a feitos...) da sociedade considerada.

Ata o próximo artigo.

Forza4.